สร้างโมเดลธุรกิจใหม่อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคและการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

ในโลกใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 แผนธุรกิจแบบเดิม ๆ อาจจะใช้ก […]