การเรียนการสอนแบบโครงการ

มารู้จักกับ Project Approach หรือการเรียนการสอนแบบโครงการ

Project Approach หรือการเรียนการสอนแบบโครงการ เป็นการเรียนเพื่อสนองความต้องการของเด็ก โดยไม่มีการแข่งขัน แต่เป็นการเรียนแบบร่วมมือ เป็นนวัตกรรมทางการสอนที่บูรณาการการสอนหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เช่น Child Center (การเรียนรู้ในลักษณะที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง Whole Language(การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ) และHigh-Scope(การวางแผน ลงมือทำ และสรุปเองโดยเด็ก)

โดยการเรียนการสอนแบบ Project Approach เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึก ในหัวข้อที่เด็กมีความสนใจภายใต้บรรยากาศที่เป็นอิสระ โดยการเรียนรู้ของเด็กอาจเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือทั้งห้องก็ได้ ซึ่งเด็กจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความคิด การลงมือทำและใช้ทักษะที่เขามีในการทำโครงการ ทำให้เด็กๆ ได้มีการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างแท้จริง

จุดเด่นของโรงเรียนแนว Project Approach

โรงเรียนแนว Project Approach เป็นการเรียนรู้แบบสืบค้นข้อมูล เด็กคือผู้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ ช่วยกันเลือกและให้ความสนใจ เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน จึงทำให้เด็กได้เพิ่มเติมทักษะที่หลากหลาย ด้วยการเรียนรู้ที่มาจากความสนใจนี้เองที่จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นและสนุกสนาน บวกกับรูปแบบการเรียนที่เด็กต้องคิด และลงมือทำ โดยในระหว่างการทำกิจกรรมก็ยังมีการตั้งคำถาม ตอบคำถามโดยครู และยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับเพื่อน เรียกได้ว่าในระหว่างกิจกรรมนั้น เด็กๆเกิดการเรียนรู้มากมาย

โดยหัวข้อการเรียนรู้นั้น ครูจะเป็นผู้ดูว่าเด็กควรเรียนรู้ในมุมใดบ้าง เช่น เมื่อเด็กในห้องโหวตกันว่าจะเลือกเรียนหัวข้อผีเสื้อ ครูจะเป็นคนวางรูปแบบการเรียนในสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อจำกัดไม่ให้กิจกรรมนั้นกว้างเกินไป การเรียนการสอนแนว Project Approach จะไม่กำหนดระยะเวลาในการเรียน แต่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เด็กกำลังเรียนรู้ด้วย อาจจะใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ แต่ก็ไม่ควรนานหลายเดือน

การเรียนการสอนแบบโครงการ

หลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ ค้นคว้า และได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอจนสรุปเป็นคำตอบได้แล้ว ความรู้ที่ได้นั้นจะถูกนำมาเสนอให้กับเพื่อน ผู้ปกครอง และครูในรูปของผลงาน ผ่านทางภาพวาด งานเขียน บทบาทสมมติ เล่านิทาน หรือนิทรรศการ ในการเรียนแบบ Project Approach การนำเสนอผลงานถือเป็นการสิ้นสุดโครงการ เพราะถือว่าเด็กได้สามารถสังเคราะห์คำตอบออกมาผ่านผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่มุ่งเน้นในโรงเรียนแนว Project Approach

ลักษณะกิจกรรมของแนวคิด Project Approach จะมุ่งเน้นที่ให้เด็กได้ทำการลงมือสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบของคำถามที่เด็กๆ สงสัยด้วยวิธีต่างๆ เช่น การไปทัศนศึกษา การทดลอง ซึ่งเด็กจะได้แสดงออกในสิ่งที่เขาเรียนรู้ด้วย การวาดภาพ การสร้างสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น

สิ่งที่เด็กได้รับจากการเรียนโรงเรียนแนว Project Approach

การเรียนการสอนแบบ Project Approach ถือเป็นส่วนหนึ่งในส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนาทักษะในทุกด้านดังนี้

• การคิดอย่างมีเหตุมีผล
• การทำงานอย่างเป็นระบบ
• การวางแผนการทำงาน
• ภาษา การสื่อสาร
• พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
• การคิดแก้ปัญหา
• ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
• การแสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก
• มีความคิดรวบยอด
• การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
• มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ของสิ่งรอบตัว
• มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
• มีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้
• เห็นคุณค่าในความคิดของตนเอง

จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการเรียนในรูปแบบของกิจกรรม Project Approach ระหว่างทางของการเรียนรู้และปลายทางไม่ได้อยู่ที่คำตอบเพียงอย่างเดียว แต่เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การทดลองพิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้รับและสั่งสมเป็นประสบการณ์ที่จะสามารถนำไปต่อยอดและใช้ชีวิตในประจำวันได้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ silverpools.net

Releated